Huis- en betalingsregels

HUISREGELS:

Om een goede behandeling te garanderen hebben wij een aantal huis- en betalingsregels opgesteld. Voor zowel bij een behandeling op één van onze praktijken, aan huis of online behandeling is het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent.

 • Wil je bij de eerste behandeling een ID-bewijs meenemen?
 • Wanneer je verhinderd bent, dien je dit tijdig (24 uur van tevoren) door te geven. Dit kan zowel telefonisch of via Whatsapp op ons telefoonnummer 0523-281617 of per mail info@fysiototaal.nu. Wanneer je een afspraak vergeet of je hebt de afspraak niet tijdig afgezegd, dan ontvang je een verzuimnota.
 • Door het aangaan van de 1e behandeling, gaan wij er van uit dat je je op de hoogte hebt gesteld van de privacyverklaring en hiermee akkoord gaat.
 • Wij verzoeken je om bij iedere behandeling een badlaken voor op de behandelbank mee te nemen en indien je gebruik maakt van de apparaten in de oefenzaal een handdoek.
 • Je dient je natuurlijk volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit het pand.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein. Je kunt, bij gebruik van de kleedkamers, gebruik maken van onze kluisjes.
 • Indien je gebruik maakt van onze oefenzalen dien je rekening te houden met andere aanwezigen. Gebruik de apparaten en oefenmiddelen op instructie van uw fysiotherapeut.
 • Zelfstandig oefenen in de oefenzaal is op eigen risico (na overleg met uw therapeut).
 • Het meenemen van kinderen is alleen in overleg met je fysiotherapeut mogelijk, echter dit is geheel voor eigen risico. FysioTotaal is niet aansprakelijk voor ontstane schade, ongeval of letsel.
 • Bij calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of hulpverlenende instanties onmiddellijk op te volgen.
 • Bij weersomstandigheden (code rood) wordt intern bepaald of afspraken wel/niet door kunnen gaan.
 • Heb je opmerkingen of klachten, jouw fysiotherapeut bespreekt ze graag met je.

 

BETALINGSREGELS: 

 • Op de website en onze locaties staan onze tarieven vermeld. Deze worden jaarlijks in samenspraak met zorgverzekeraars vastgesteld.
 • Indien je recht hebt op (gedeeltelijke) vergoeding van uw zorgverzekeraar dan wordt dit doorgaans bij de eerste behandeling met je besproken. FysioTotaal is niet aansprakelijk voor foutieve en/of onvolledig aangeleverde gegevens. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling en kunt geen rechten ontlenen aan evt. mondeling gegeven informatie.
 • Bij (gedeeltelijke) vergoeding wordt dit (afhankelijk van uw verzekering) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
 • De (resterende) factuur voor de kosten van de behandeling dien je binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen.
 • Facturen worden standaard per mail verstuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.
 • Blijft de betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan ben je in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Voor de FysioFitness abonnementen maken wij gebruik van automatische incasso. Het incasseren vindt omstreeks de 10e van de maand plaats (incasso vooraf). Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan ben je in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-gegevens.
 • Zodra je verzuimt te betalen, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien je verzuimt te betalen, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00, alles exclusief omzetbelasting.

  

Datum: 20-05-2021

Plaats: Hardenberg

Naam Praktijkhouder(s): Bas Hulshof / Carla Mastenbroek

Vraag een online intake of telefonisch consult aan